Noyer

{
"current": "noyer",
"map_type": "amakna",
"maps": {
"-1,-15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-1,-16": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-1,-21": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-1,-28": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-1,-33": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-10,-5": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-11,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-11,-31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-11,-32": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-11,-8": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": false
}
},
"-12,-33": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-13,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-13,-23": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-13,-24": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-13,-25": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-13,-26": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-13,-27": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-13,-29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": false
}
},
"-14,-21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-14,-22": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-14,-23": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-14,-24": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-14,-25": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-15,-11": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-15,-21": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-15,-22": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-15,-23": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-15,-24": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-15,-25": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-16,-12": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-16,-17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-16,-18": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-16,-21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-16,-22": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-17,-12": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-17,-13": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-17,-14": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-17,-15": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-17,-16": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-17,-17": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-17,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-17,-34": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-17,-35": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-18,-30": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-18,-33": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-18,-34": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-18,-37": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": false
}
},
"-18,-38": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-18,-39": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-19,-15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-16": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-19,-27": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-19,-30": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-32": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-19,-33": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-34": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-35": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-36": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-19,-38": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-2,-26": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-2,-27": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-2,-45": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-2,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-2,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-16": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-27": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-30": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-32": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-33": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-34": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,-50": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-20,-54": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 4,
"safe": true
}
},
"-20,-55": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-20,-56": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-20,-57": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-20,-58": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-20,-59": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-20,-60": {
"Noyer": {
"qte": 6,
"safe": true
}
},
"-21,-14": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-21,-15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-22": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-21,-27": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-50": {
"Noyer": {
"qte": 5,
"safe": true
}
},
"-21,-53": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-21,-54": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-55": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-21,-56": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-57": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-60": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,-61": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-21,-62": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-22,-21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-22,-26": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-22,-27": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-22,-50": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 4,
"safe": true
}
},
"-22,-53": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-22,-59": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-22,-61": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-22,-62": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-23,-59": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-23,-60": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-24,-49": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-24,-51": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-24,-58": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-25,-52": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-25,-60": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-26,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-15": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-27,-16": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-28": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-31": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-28,-12": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-13": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-28": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-28,-29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-31": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-29,-13": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-29,-14": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-29,-15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-19": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-22": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-30": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-3,-45": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": false
}
},
"-3,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-3,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-3,-48": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-3,7": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-30,-19": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-30,-21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,-22": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,-23": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,-24": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-30,-25": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-30,-27": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,-28": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,-29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,-30": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-4,-44": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-4,-45": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-4,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-4,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-4,-48": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-5,-18": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-5,-44": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-5,-45": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-5,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-5,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-5,-48": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-5,29": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"-5,31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,-44": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,-48": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,28": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,29": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"-6,30": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-6,31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-10": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-44": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-45": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-48": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,-7": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-7,29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-44": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-45": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-46": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-47": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-48": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-5": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-8,-6": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"0,-10": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"0,-15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"0,-26": {
"Noyer": {
"qte": 4,
"safe": true
}
},
"0,-27": {
"Noyer": {
"qte": 5,
"safe": true
}
},
"0,-28": {
"Noyer": {
"qte": 5,
"safe": true
}
},
"1,-17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"1,-27": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"1,-28": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"1,22": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"10,1": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"12,1": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"13,11": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"13,12": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"13,15": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"13,16": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"13,17": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"13,18": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"14,17": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"14,18": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"14,19": {
"Noyer": {
"qte": 4,
"safe": true
}
},
"14,20": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"14,21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"2,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"2,-31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"2,-5": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"3,-18": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"3,20": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"3,21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"3,22": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"3,31": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"4,-20": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"4,30": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"4,31": {
"Noyer": {
"qte": 8,
"safe": true
}
},
"4,32": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"5,15": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"5,16": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"5,17": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"5,18": {
"Noyer": {
"qte": 7,
"safe": true
}
},
"5,2": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"5,29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"5,4": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"6,-6": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"6,14": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"6,16": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"6,17": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"6,18": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"6,2": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"6,29": {
"Noyer": {
"qte": 3,
"safe": true
}
},
"6,30": {
"Noyer": {
"hide": 2,
"qte": 6,
"safe": true
}
},
"7,-16": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"7,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"7,-21": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"7,30": {
"Noyer": {
"qte": 12,
"safe": true
}
},
"8,-1": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"8,-15": {
"Noyer": {
"hide": 1,
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"8,-18": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"8,-19": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"8,-22": {
"Noyer": {
"qte": 2,
"safe": true
}
},
"8,0": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"8,29": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"8,30": {
"Noyer": {
"qte": 7,
"safe": true
}
},
"9,2": {
"Noyer": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"9,30": {
"Noyer": {
"qte": 4,
"safe": true
}
}
},
"max_weighting": {
"maps": [
"7,30"
],
"qte": 12
}
}